Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Woonpleinlimburg.nl. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de website van Woonpleinlimburg.nl of aanvullende diensten. Deze gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van Woonpleinlimburg.nl. Lees deze door voordat u Woonpleinlimburg.nl gaat gebruiken. Woonpleinlimburg.nl kan op verzoek de gebruiksvoorwaarden toesturen. info@woonpleinlimburg.nl

 

Woonpleinlimburg.nl

Woonpleinlimburg.nl is een website die het aanbod van koop- en huurwoningen en bedrijfsobjecten op internet presenteert. Woonpleinlimburg.nl is een handelsnaam van Sales-boosters , gevestigd te 6431CH HoensbroekHekbergstraat 10en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 54094828.  

 

Algemeen

Op het gebruik van Woonpleinlimburg.nl zijn deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, cookiebeleid en overige aanvullende documenten die Woonpleinlimburg.nl op haar website publiceert van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Woonpleinlimburg.nl. Woonpleinlimburg.nl behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op Woonpleinlimburg.nl en/of het versturen van een mededeling per email aan alle geregistreerde gebruikers. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Woonpleinlimburg.nl, impliceert dit dat u deze wijzigingen accepteert. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden zo nu en dan te raadplegen.

 

Van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Woonpleinlimburg.nl tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Deze gebruiksvoorwaarden gelden ook voor eventuele (toekomstige) mobiele diensten. U dient er rekening mee te houden dat de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals voor een internetverbinding) van toepassing zijn.

 

Rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van de website van Woonpleinlimburg.nl in alle opzichten te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

a.inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Woonpleinlimburg.nl en/of derden;

b.het doen van onrechtmatige of misleidende mededelingen;

c.het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;

d.het verwijderen of ontwijken van de beveiliging van de website of onderdelen daarvan.

 

Het is uitsluitend toegestaan om informatie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonpleinlimburg.nl, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, of op andere wijze te gebruiken cq te exploiteren. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van Woonpleinlimburg.nl, is het u toegestaan een hyperlink die verwijst naar de website Woonpleinlimburg.nl, aan te brengen. Een verzoek tot het aanbrengen van een hyperlink stuurt u aan info@Woonpleinlimburg.nl.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Woonpleinlimburg.nl zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet toegestane gebruik op u te verhalen.

 

Informatie-materiaal

Door het plaatsen van informatiemateriaal zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc. op Woonpleinlimburg.nl geeft u Woonpleinlimburg.nl toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Woonpleinlimburg.nl. Geplaatste informatie mag worden getoond via andere media of niet aan Woonpleinlimburg.nl gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Woonpleinlimburg.nl stemt u ermee in dat uw informatie getoond kan worden via andere kanalen. Woonpleinlimburg.nl heeft het recht om uw informatiemateriaal te verwijderen indien Woonpleinlimburg.nl een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, of anderszins in strijd is met enige wet of beleidsregels.

 

Woonpleinlimburg.nl en uw persoonlijke gegevens 

In het privacy beleid kunt u lezen waarvoor Woonpleinlimburg.nl de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het coockie beleid vindt u meer informatie over de cookies die Woonpleinlimburg.nl gebruikt. Het privacy beleid en het cookiebeleid hebben alleen betrekking op de website van Woonpleinlimburg.nl zelf en niet voor andere websites die via links op Woonpleinlimburg.nl worden aangeboden.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Woonpleinlimburg.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of van websites die via links met de website van Woonpleinlimburg.nl zijn verbonden. Woonpleinlimburg.nl is bovendien niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Woonpleinlimburg.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten of informatie van derden, die via Woonpleinlimburg.nl worden aangeboden. 

 

Woonpleinlimburg.nl is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur en apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Woonpleinlimburg.nl. 

 

Woonpleinlimburg.nl staat er niet voor in dat het op de website aangeboden informatiemateriaal actueel, compleet of correct is. Woonpleinlimburg.nl garandeert ook niet dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en virussen. Woonpleinlimburg.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en gebreken in de website hersteld zullen worden of dat  virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie op Woonpleinlimburg.nl aanbiedt, zoals bijvoorbeeld bij de verkopende makelaar. Woonpleinlimburg.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Woonpleinlimburg.nl.

U vrijwaart Woonpleinlimburg.nl tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij stellen of hebben geleden als gevolg van:

a.het gebruik van informatie op Woonpleinlimburg.nl die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;

b.die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website van Woonpleinlimburg.nl.

 

Van toepassing zijn rechten op deze gebruiksvoorwaarden

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hoensbroek.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Woonpleinlimburg.nl. 

Woonpleinlimburg.nl

Sales-boosters

Hekbergstraat 10

6431CH Hoensbroek

info@woonpleinlimburg.nl

Deze gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 1 januari 2023.